PRIVACYVERKLARING 24 mei 2018 

INTEGRITAS SOLUTIONS hecht veel waarde aan jouw privacy, daarom wordt in deze Privacyverklaring uitgelegd hoe er wordt omgegaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens  (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming , hierna AVG). Lees deze Privacyverklaring goed door.

Jouw toestemming
Door gebruik te maken van de  Diensten aangeboden door  INTEGRITAS SOLUTIONS, geef je INTEGRITAS SOLUTIONS toestemming voor het verzamelen, gebruiken en bewaren (zoals beschreven in deze Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden) van jouw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de door INTEGRITAS SOLUTIONS aangeboden dienstverlening.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
De meest recente versie van de privacyverklaring kun je via de website raadplegen. INTEGRITAS SOLUTIONS  behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze Privacyverklaring. De gewijzigde Privacyverklaring is onmiddellijk van kracht na plaatsing op www.integritassolutions.nl

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door Client verstrekte persoonlijke en bedrijfsinformatie (die te herleiden valt naar een natuurlijk persoon) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van INTEGRITAS SOLUTIONS.

16 jaar of jonger
INTEGRITAS SOLUTIONS heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van een ouder of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@integritassolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
INTEGRITAS SOLUTIONS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken INTEGRITAS SOLUTIONS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • INTEGRITAS SOLUTIONS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
INTEGRITAS SOLUTIONS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In verband met wet/regelgeving van de Belastingdienst zijn wij verplicht jouw informatie 7 (zeven) jaar te bewaren indien je een Dienst hebt afgenomen bij Integritas Solutions.

Delen van persoonsgegevens met derden
INTEGRITAS SOLUTIONS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. INTEGRITAS SOLUTIONS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
INTEGRITAS SOLUTIONS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door INTEGRITAS SOLUTIONS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@integritassolutions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . INTEGRITAS SOLUTIONS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
INTEGRITAS SOLUTIONS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@integritassolutions.nl

Contact
Je kunt tijdens kantooruren contact opnemen via contact@integritassolutions.nl of via 06-15036686. Buiten kantooruren om kun je ons bereiken per mail. Wij streven er naar om binnen twee werkdagen te reageren.Ons vestigingsadres is: Catharina van Aragonlaan 123, 2135VA Hoofddorp. LET OP: Dit is geen bezoekersadres, wij werken enkel op afspraak!

Privacy Statement